Viimane pingutus.

Täna õpivad õpetajad robootikat. Õigemini saavad esmase ülevaate robootikavahenditest, mida saaks õppetöö rikastamiseks kasutada - Beebot, Bluebot, WeDo 1.0, Ozobot, microbit. Õpitakse põrandaroboteid programmeerima ja tehakse muid praktilisi töid. Õpetab Marika Reinmets. 

17.mail läheme külla Väätsa Põhikoolile ja uurime, kuidas neil digipädevustega on. 🙂 

Õigemini loodame sealt saada innustust, palju huvitavat oskusteavet endi juures rakendamiseks ja uusi ideid aineõpetuse mitmekesistamiseks.

Ja 4.juunil on ees finaalüritus, mis sedakorda viiakse HITSA poolt läbi jälle meie koolis.

Ja siis ........ Siis võib panna selle aasta digipädevuste õppimisele suure ja rasvase punkti, laagerdada suvel õpitud materjali ning mõelda vaikselt, hästi vaikselt (sest puhata tuleb ju ka) uue õppeaasta plaanidele ja selle sidumisele õpituga.

Mida ma täna koolijuhina loodan? Loodan seda, et pärast tänast on minu kabineti ukse taga järjekord õpetajatest, kes kõik soovivad põrandaroboteid või microbitte või veel midagi muud ning uuest õppeaastast oleme veelgi ägedamad digioskuste rakendajad.

On olnud pikk ja rikkalikku digipädevuste arengut pakkuv poolaasta. Hea, et see nii oli! Aitäh HITSA-le, koolitajatele, osalejatele, toetajatele!

Kaks lugu ja üks pilt.

Osad baaskoolitusel osalejatest koos juhendaja Marju Piiriga õpihoos.

Järgnevalt üks tore lugu muusikaõpetajalt. 

4.klassi muusika tunniks oli planeeritud tutvustada lastele kannelt ja kandlemängu ning seejärel töötada nutiseadmetega. Oma kannelt ja mänguoskust käis tutvustamas 7.klassi õpilane Katriin-Liisbeth. Kõik uudistasid pilli, kuulasid huviga mängu ja tutvustust, teema lõpetuseks lauldi üheskoos kandle saatel. Pärast pilli ja pilliomaniku lahkumist võttis õpetaja välja tahvelarvutid ja teatas, et nüüd jätkub tund nutiseadmetes. Ja nüüd ei pidanud üks poistest enam vastu ja rõkkas üle klassi: "Mida?! Alguses kannel ja nüüd tahvlid ka veel!!!! Äge tund!"

Ja teine lugu veel.

Viienda klassi matemaatika õpetaja kõndis õpetajate toas QR koodiga paberileht käes. Ise räägib:"Kui ma nüüd selle klassi uksele riputan, ei tea, kas nad saavad aru, mida tegema peavad?" QR koodis seisis nimelt kirjas, et matemaatika tund toimub hoopis arvutiklassis. Tund algas. Õpetaja liikus klassi poole, ise omaette mõeldes: " Ei tea, kas olen arvutiklassi ukse taga täna üksi, või ...?" Aga küsimus peas jäigi poolikuks, sest rõõmus jutuvada kostis täiesti õigest kohast.

Tänane laoseis

Õpetajate baas- ja rätsepakoolitused käivad, nüüd on paras aeg koolijuhi tähelepanekuteks. 🙂

Kooliruumides hõljub nagu mingi digifluidum. Seda on raske defineerida, aga püüan. Rõõmuga näen innustust, õhinat, ühes kogemist, ühes õppimist, vastastikust know-how jagamist, head meelt selgeks saamisest. Ja nii ongi: üks sõna siit, teine sealt, näpunäide kolleegilt, julgus ise katsetada - kokku tulebki digitarkus. Käib pidev mõtestatud sebimine - kõik teevad, toimetavad, õpivad, küsivad. Õpetaja kurdab, et arvutiklass on kogu aeg broneeritud, tahvelarvutid on pidevalt käigus ja laadimiskastid tegevuses. Aga see on hea, et kurdab. Järelikult asi liigub ja seadmeid on vaja juurde muretseda. Püüan välja mõelda, kuidas hoida sügiseni alles seda hoogu, mida oleme sisse saanud. Ilmselt on siin võtmeisikuteks haridustehnoloog ja temale lisaks grupp digipädevaid pedagoogilisi agente. Haridustehnoloog on juba pea-aegu olemas, oskajate õpetajate grupp ka. Tuleb edasi tegutseda! 

PS  Õnneks pole lapsed veel kurtmas käinud, ilmselt on toimuvaga rahul. 👍

Vajaduste diagramm.

Läksime õpetajate vajaduste diagrammiga edasi. Soovisime digipädevuste arendamise süstematiseerimiseks uurida nelja aspekti: 

1. Milliseid seadmeid on vaja digipädevuste arendamiseks juurde soetada?

2. Kes oleks või oleksid koolis igapäevaselt digipädevuste arendamise eestevedajaks või eestvedajateks?

3. Mis oleksid need kolm olulist tegurit, mis aitaksid kaasa sinu tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisele?

4. Innovatsiooni värkstuba - nimeta vähemalt kaks seadet, mis peaksid seal õppetöö rikastamiseks olema?

Vastused olid järgmised:

Digivahendid koolitunnis - õpilased arvasid:

Tuuli uuris ka õpilastelt (täiesti suvalistes klassides), mis nende arvates on koolis digipädevuste ja digivahenditega hästi, mis vajaks arendamist ja kas on ka ettepankuid.

Õpilastel oli arvamusi seinast-seina. Kokkuvõte tuli välja selline:

Vajab arendamist:

 • digivahendeid kasutatakse tundides vähe
 • kõik õpetajad ei ole omandanud oskusi digitehnoloogias
 • Wifi ei levi kõikjal, vahel kaob ära
 • tahvelarvuteid võiks olla rohkem
 • uue tehnoloogiaga võiks uuendada meediaklassi ja aulat

On hästi:

 • digivahendeid kasutatakse palju loodusõpetuses, inglise keeles ja matemaatikas
 • õpetajad püüavad kasutada uusi programme
 • õpetajad panevad lisamaterjali eKooli
 • Opiqu kasutamine

Ettepanekud

 • võiks olla digiõpikud
 • võiks rohkem kasutada arvutiklassi ja tahvleid, siis jäävad asjad paremini meelde ja õppimine on mugavam
 • meeldiks, kui digivahendeid kasutataks kord päevas või 2 - 3 korda nädalas
 • rohkem kasutada Opiqut
 • rohkem rääkida digiturvalisusest
 • võiks iga nädal mängida Kahooti
 • klassides võiks olla puutetundlikud tahvlid
 • kui õues on kehaline võiks kõrvaklappidest muusikat kuulata
 • võiks kasutada pohkem projektorit
 • võiks vaadata rohkem harivaid filme
 • võiks teha arvutis kontrolltöid

Digipädevuste arendamise süstematiseerimine

22.märtsil toimus koolimeeskonna koosolek.

Kasutades Mentimeetrit uurisime kolme aspekti:

 • millisena näevad õpetajad meie kooli täna?
 • kuidas iseloomustatakse digipädevuste ja digitaristu hetkeseisu?
 • mida koolis täna digipädevuste arendamiseks vajatakse? 

Märksõnadena joonistusid välja:

1) kool on väike, turvaline, renoveeritud, hooliv ja inovatiivne

2) õppimine ja areng ning sellega seonduvalt vajadus tehnilise baasi arendamise järgi

Kolmanda küsimuse vastusena joonistus välja diagramm, kus enim hääli said eestvedamise, innovatsiooni värkstoa rajamise, digipädevate pedagoogiliste agentide olemasolu, vajalike seadmete soetamise ja tehnoloogiavilumuste arendamise vajadused.

 

DigiKiirendi arenguprogramm koolimeeskonnale

Alates 26.veebruarist on meie kooli 21 õpetajat kaasatud HITSA  koolimeeskondade arenguprogrammi DigiKiirendi, mis lähtub kooli vajadustest ja suunab digivahendeid igapäevases õppetöös kasutama. Peale Sõmeru Põhikooli osalevad projektis veel 5 kooli: Simuna Kool, Võsu Kool, Rakke Kool, Kiltsi Kool, Lehtse Kool.

Oleme alustanud baaskoolituse ja rätsepakoolituse tsüklitega. 

Meie koolitajateks on Marju Piir ja Tiia Salm, haridustehnoloogilist tuge pakub Lemme Sulaoja.

5.märts 2019 - pane kirja 15 ideed

 1. Tehnoloogiavilumuste arendamine.
 2. Digipädevuste koostöö arendamine.
 3. Digivahendite läbimõeldud kasutamine.
 4. Digipädevuste arendamise süstematiseerimine (AK)
 5. VOSK-i rakendamine igapäeva õppetöös.
 6. Üksteiselt õppimine.
 7. Digipädevad pedagoogilised agendid.
 8. Õpe avatud ruumis – ka koridor on õppekeskkond.
 9. Targa klassiruumi loomine.
 10. Nädala digitaalse infokirja juurutamine.
 11. Haridustehnoloog kui eestvedaja - värvata selline inimene.
 12. Jõuda innovatsiooniküpsuse mudelil järgmisele tasemele.

15 ideed ei tulnud välja, tuli 12. Valisime välja selle, millega tahaksime edasi minna.

Digipädevuste arendamise süstematiseerimine

Milleks me seda teeme ja kuidas see meid aitab?

 1. panna kirja tegevused, mis tuleb ära teha
 2. valida 3. – 5. võtmetegevust (kasutame Mentimeetrit)
 3. tegevused mõõdetavaks ja ajateljele
 4. kes vastutab?
 5. mis lõpuks valmis saab?

Selleks tuleb teha järgmised tegevused:

 1. hetkeseisu fikseerimine, olemasoleva digitaristu AK analüüs, vajaduste kaardistamine  - koosolek  22.märtsil
 2. vajaduste skaala ja märksõnad 3.aprilliks 
 3. visiooni sõnastamine, kes või mis on: digipädev õpilane, digipädev õpetaja, digipädev kool. (töögrupid sõnastavad, koordineerimine Virge, Tuuli) 18.aprilliks
 4. tegevuskava tabeli koostamine, kooskõlastamine 10.maiks
 5. 16.mai - tulemuste esitlemine
 6. analüüsitud on vana ja valmis on digipädevuste arendamise süsteem "Digitaristu arengukava 2019 - 2023"